Örebro är befolkningsmässigt landets sjätte största kommun. Här bor ca 155 000 personer. I kommunen finns invånare från cirka 165 olika länder. Själva staden Örebro är drygt 750 år gammal. Örebro är Sveriges befolkningsmässiga mittpunkt; inom en 30-mils radie bor 70% av landets invånare.
Örebro kommun sysselsätter ca 13 000 tillsvidareanställda medarbetare. Kommunens ekonomi är i grunden god, men står inför stora utmaningar. Omsättningen är knappt 12 miljarder kronor.
Örebro kommun jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv kommun för både människor och företag och drivs av att skapa en enklare vardag för alla. Visionen är att vara ”Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad”. För att ta sig dit arbetar man enligt utpekade strategiska områden med utgångspunkt i FNs globala mål enligt Agenda 2030.

 

HR-direktör tillika avdelningschef för HR avdelningen


Vill du leda och utveckla HR-arbetet i en av Sveriges största kommuner?
Har du erfarenhet av ledarskap i komplex verksamhet och vill bygga vidare på en god grund inom HR i en spännande förändringsfas?
Är du strategisk och nyfiken, ser möjligheter och vill stärka medarbetare och chefer för att på så vis förbättra vardagen för Örebros invånare?

Om tjänsten

I samband med en pågående organisationsöversyn i Örebro kommun förändras och utvecklas roller och ansvarsområden. En översyn av den politiska organisationen pågår och i nästa skede kommer en anpassning av förvaltningsorganisationen att ske. HR-direktören blir en nyckelperson i att skapa förutsättningar för utveckling av människor, organisation och verksamhet i enlighet med nya förutsättningar. HR-direktören är direkt underställd kommundirektören och ingår i dennes direktion. HR-funktionen som är centraliserad har ca 90 anställda inklusive 4 chefer, varav en förhandlingschef tillika enhetschef, som vardera svarar för sin enhet.
HR-funktionen ansvarar för chefsförsörjning och organisationsutveckling, medarbetarförsörjning och kompetensutveckling, arbetsmiljö- och hälsa, arbetsgivar- och lönefrågor, jämställdhet och hållbarhet.
HR-direktören är kommunens ledande tjänsteman gentemot kommunstyrelsens personalberedning och företräder kommunen som arbetsgivare och bistår Kommunstyrelsen med relevant beslutsunderlag.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som HR-direktör leder och utvecklar du det strategiska och långsiktiga HR-arbetet och ansvarar också för den operativa dagliga verksamheten, erbjuder stöd och service till organisationen. I den processen ska digitaliseringens möjligheter tas tillvara för att utveckla effektiva, hållbara och enkla processer som stöttar medarbetarna och i förlängningen erbjuder relevant service till medborgarna.

Det strategiska uppdraget

HR-direktören ansvarar för att driva utveckling och förbättring inom HR-området. Det innebär att:

- utgöra kommunens arbetsgivarföreträdare
- omvärldsbevaka och driva utveckling inom HR-området genom att ge förutsättningar och skapa incitament
- stödja kommundirektören som en del av kommunens hela uppdrag
- vidareutveckla de arbetsgivarpolitiska frågor
- bistå kommundirektören i ledarutveckling
- leda samverkan med de fackliga organisationerna

Som HR-direktör leder och utvecklar du det strategiska och långsiktiga HR-arbetet och ansvarar för den operativa dagliga verksamheten samt erbjuder stöd och service till organisationen.
Som HR-direktör har du ansvar för att tillhandahålla styrande kommungemensamma definitioner, modeller och instrument/verktyg inom hela HR området med fokus på, kompetensförsörjning. Utveckling av arbetsgivarvarumärket som en del i detta innebär ett fortsatt arbete för samverkan med andra stora arbetsgivare, branscher och akademin lokalt, regionalt och nationellt.

Det finns en positiv förväntan på utveckling och förnyelse av arbetssätt inom Örebro kommun. Efter pandemin kommer sannolikt mycket att förändras på våra arbetsplatser och ny HR-direktör har stora möjligheter att bidra i ett spännande skede.

HR-direktören är ledande tjänsteperson gentemot kommunstyrelsens personalberedning och ansvarar för beredning av ärenden till kommunstyrelsen. HR-direktören är, enligt PM3-modellen, objektägare för relevanta HR-objekt.

Det operativa uppdraget/avdelningschefsuppdraget

- planera, leda och följa upp mål och verksamhet
- ansvara för ekonomi, personal och arbetsmiljö
- säkerställa en kvalitativ verksamhet inom avdelningen i enlighet med Örebros ledar- och medarbetarplattform
- säkerställa gott samarbete och god samverkan med ett kundorienterat förhållningssätt till övriga organisationen
- skapa en ändamålsenlig och effektiv avdelning med rätt kompetenser och resurser

Du förväntas arbeta för att säkra tydliga processer och värdeskapande internt stöd, i linje med kommunens utveckling där tvärfunktionell verksamhetsutveckling, samordning av processer och arbetssätt utifrån ett kommunalt helhetsperspektiv ska råda.

Kompetenskrav

- relevant akademisk examen inom HR-området eller motsvarande arbetserfarenhet/ kunskaper som arbetsgivaren bedömer
relevanta
- flerårig bred erfarenhet av strategiskt HR-arbete i komplex verksamhet
- dokumenterad chefs/ledarerfarenhet från kunskapsintensiv organisation
- erfarenhet av att leda chefer
- erfarenhet av att framgångsrikt leda förändrings- och utvecklingsarbete i komplex miljö
- erfarenhet av att företräda och representera en verksamhet
medievana
- flytande svenska och mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift

Vi vill att du är mogen i ditt ledarskap som du bygger på öppenhet, tillit och förmåga att entusiasmera. Du samarbetar väl internt och externt och använder medarbetarnas kompetens. Som HR-direktör är du drivande, relationsskapande och kommunikativ. Att du är processmogen, målinriktad och förändringsbenägen i kombination med strategisk höjd är en tydlig förväntan från oss.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande

- erfarenhet av att ha arbetat i en politiskt styrd organisation.

Omfattning och tillträde

Som HR-direktör har man en tillsvidareanställning.

Placeringsort är Örebro.

Lön och villkor enligt individuell förhandling.

Svenskt medborgarskap krävs.

Om arbetsplatsen

Örebro har de senare åren vuxit kraftigt och samtidigt haft goda möjligheter och resurser för att kunna möta tillväxten med hög bibehållen service och kvalitet. Örebro går nu, likt många andra kommuner i Sverige, in i en fas med ändrade förutsättningar; den demografiska utvecklingen och fler socioekonomiska utmaningar ställer krav på utbyggnad av skolor och bostäder, incitament för näringsliv och jobbskapande.

Du möts av en kommun i stark utveckling i en expansiv region. Örebro ligger i framkant inom många områden, kommunen har ett välmående näringsliv, högt kompetenta och engagerade medarbetare, välskött ekonomi.

Övrig information

Rekryteringen sker i samarbete med SOURCE, som en del i urvalsprocessen kan tester komma att användas.
För att inleda en första konfidentiell diskussion och för mer information om tjänsten, välkommen att kontakta Seniorkonsult Ann Peyron på telefon 070-878 42 26, mail ann.peyron@source-executive.se eller konsult Maria Lahne på telefon 072-888 60 07, mail maria.lahne@source-executive.se.

Läs mer om hur det är att arbeta som chef i Örebro kommun på orebro.se/jobb!

Ansökan

Sista ansökningsdag är 26 april. Din ansökan blir offentlig.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner

Eva Håkansson
Kommundirektör
019- 21 11 79

Carina Laurin-Stensson
SACO
019-21 30 96

Emma Bernhult
Vision
019-21 12 02

Nadya Lehto
Vårdförbundet
076 551 38 85

Britt-Marie Balaj
Kommunal
019- 211836, 070 527 27 30

Paula Grönroos-Persson
Lärarförbundet
019-14 10 14

Per Boström
Lärarnas Riksförbund
019-18 31 99, 073 142 73 16