Vill du leda och utveckla internrevisionen på KI?

Karolinska Institutet söker internrevisionschef

Internrevisionen på KI är en oberoende och självständig funktion som arbetar på Konsistoriets uppdrag.
Utifrån en analys av verksamhetens risker granskar internrevisionen att KI följer kraven på effektivitet i verksamheten, hushållning av statens medel, finansiell rapportering och regelefterlevnad. Karolinska Institutet ska tillämpa förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. Det innebär utveckling och tillämpning av metoder för riskanalys, riskvärdering, uppföljning och dokumentation.

KIs verksamhet finansieras förutom via anslag till stor del via externa medel vilket ställer höga krav på tydlig intern styrning och kontroll.

Internrevisionens granskningsuppdrag omfattar hela Karolinska Institutets verksamhet liksom andra juridiska verksamheter där KI äger minst 50% eller har bestämmande inflytande. Internrevisionen har regelbundet utbyte med motsvarande funktioner vid andra lärosäten i Sverige och i Norden. Samverkan med Karolinska universitetssjukhusets internrevision sker vid relevanta granskningar.

Internrevisionens svarar under Konsistoriet som fattar beslut om åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer. Internrevisionen ger även råd och stöd till Konsistoriet och rektor.
Sedan 2017 finns ett revisionsutskott som stödjer universitetsförvaltningens ekonomiadministration och internrevisionens löpande granskningsarbete. Revisionsutskottet bereder ärenden rörande internrevision inkl. internrevisionsplan, extern revision, finansiella frågor, ekonomisk styrning, riskbedömning, intern styrning och kontroll samt finansiell rapportering.

Internrevisionschefens uppdrag och ansvar
Internrevisionen skall, med granskning och förslag, stödja KI att nå sina mål och bidra till förbättringar av processen för intern styrning och kontroll.

Förutom granskningsarbetet ska internrevisionen ge råd och stöd, främst till konsortiet och universitetsledningen. Internrevisionschefen leder och ansvarar för en väl fungerande internrevision på KI och upprättar, med Revisionsutskottets stöd, årliga revisionsplaner, genomför, följer upp och utvärderar dessa.
Internrevisionschefen ansvarar för kontakter med relevanta myndigheter, såsom tex ESV och Riksrevisionen, liksom med andra lärosäten och samarbetspartners i Sverige och utomlands.

Förutom Internrevisionschefen finns 4 internrevisorer och Internrevisionschefen ansvarar för att leda, motivera, utveckla och stötta medarbetarna, att utveckla kompetens, verksamhet, rutiner och processer.

KIs nuvarande internrevisionschef har de senaste åren tillsammans med sina medarbetare arbetat med att utveckla internrevisionen på KI. Förtroendet och tilliten till Internrevisionen har stärkts, regelefterlevnaden har ökat och den interna styrningen och kontrollen har förbättrats. En god grund är lagd för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Eftersökta Kvalifikationer
• Akademisk examen inom ekonomi, statskunskap el annat relevant område
• Gedigen, minst 5 års erfarenhet som internrevisor, extern revisor, eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer
relevant tex utredare, controller, innebärande god kunskap om relevant metodik, dokumentation, avrapportering,
rapportskrivande.
• Erfarenhet av att arbeta med riskanalyser och revidera/utvärdera komplex verksamhet, gärna med komplexa
finansieringsformer
• Chefserfarenhet eller erfarenhet av att leda större granskningar.
• Mycket god muntlig och skriftlig förmåga i svenska och engelska.
• Erfarenhet av att leda och driva utveckling/förbättringsarbete.

Meriterande
Det är ett plus om du har erfarenhet från revisionsarbete inom staten och god kännedom om statliga regelverk och
förordningar. Likaså är det positivt om du har erfarenhet från högskola eller universitet och förståelse för vardagsarbetet och
förutsättningarna i en akademisk organisation.
• Erfarenhet av att upphandla, projektleda konsulter.
• CIA, CISA eller auktorisation är meriterande liksom erfarenhet från IT-revision.

Förväntningar
Nyckeln till framgång i det fortsatta arbetet är intresse för KIs verksamhet och människor, känsla och förståelse för forskarens drivkrafter och utmaningar, öppenhet för kunskap och utbildning på ett världsledande universitet. Att vilja bidra till stöd, förbättring och enkelhet för utbildning och forskning i samspel med det omgivande samhället är betonade egenskaper. Kommunikativ förmåga, professionalism och nyfikenhet öppnar dörrar till framgång internt såväl som externt. Självklart arbetar internrevisionschefen enligt god yrkessed med oberoende, integritet och objektivitet som ledstjärnor. Du har ett genuint intresse av att leda och stötta andra, skapar arbetsglädje. Du kan utmana och ifrågasätta för att skapa ett kontinuerligt lärande. Att leda, planera och följa upp att verksamheten bedrivs effektivt inom givna ekonomiska ramar är en självklarhet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vi erbjuder
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Övrigt:
Anställningen avser heltid och är tillsvidare. Statliga chefsavtalet gäller. Lön och villkor enligt individuell överenskommelse. Placeringsort är Solna i Stockholms län.
Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning och ger lika möjligheter till alla.
Rekryteringen sker i samarbete med SOURCE, och som en del i urvalsprocessen kan tester komma att användas.
För mer information om tjänsten, eller för att inleda en första förutsättningslös diskussion, välkommen att kontakta seniorkonsult Ann Peyron Östlund, tel 070-878 42 26, mail ann.peyron@source-executive.se eller konsult Maria Lahne tel 072-888 60 07, mail maria.lahne@source-executive.se


Välkommen med din ansökan, länk nedan, senast 29 mars 2021
Din ansökan blir offentlig handling

För frågor, välkommen att kontakta:
Universitetsdirektör Katarina Bjelke:
Vx: 08-524 800 00

Fackliga representanter:
Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Saco-föreningen vid universitetsförvaltningen, SACO@uf.ki.se
Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se