Göteborg är mitt upp i ett stort stadsutvecklingssprång. Vår stad växer för varje år och har ambitioner att fortsätta växa som regionens kärna. Trafikkontoret har en central roll i utvecklingen av staden, men också att förvalta den befintliga staden. Idag är vi ca 450 anställda som planerar, bygger, förvaltar och utvecklar stadens infrastruktur, gator och offentliga rum till största möjliga nytta för stadens boende, besökare, verksamhet och näringsliv. I vårt uppdrag finns också att boka och administrera färdtjänstresor och andra serviceresor. Totalt omsätter verksamheten årligen drygt 2 miljarder kronor i investeringsprojekt samt drygt 3 miljarder kronor i den löpande verksamheten.
Tillsammans med övriga förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad arbetar vi för att Göteborg ska fortsätta växa och utvecklas till en grön och nära storstad för alla.

 

Förvaltningsdirektör Trafikkontoret

Göteborg söker en ny förvaltningsdirektör till trafikkontoret.
Under snart 400 år har staden utvecklats och förändrats, nu söker vi dig som vill vara med och leda dess utveckling och förändring framåt, så att vi står rustade för nästa 400 år.

UPPDRAGSBESKRIVNING
Trafiknämndens och trafikkontorets uppdrag är att tillgodose medborgarnas och näringslivets transportbehov, förbättra trafiksäkerheten och minska trafikens miljöstörningar till en acceptabel nivå för både människor och natur. Nämnden har också till uppgift att ombesörja kommunens färdtjänst och riksfärdtjänst samt att i förekommande fall samordna samhällsbetalda resor. Vårt uppdrag är att erbjuda en effektiv, säker och hållbar rörlighet och goda offentliga rum så att Göteborg är attraktivt att bo, färdas, verka och vistas i.

Ditt uppdrag som förvaltningsdirektör ska utföras med helhetssyn och i nära samarbete med statliga, regionala och kommunala aktörer samt övriga intressenter. Inom ditt ansvarsområde finns också utbyggnad och underhåll av stadens vägar, gator, cykel- och spårvägsnät. Som förvaltningsdirektör kommer du att arbeta direkt under de förtroendevalda politikerna i nämnderna. Du har ansvar för att förvaltningen i god dialog verkställer de beslut som nämnden och kommunfullmäktige fattar, samt ansvara för att trafiknämnden och övriga nämnder, genom förvaltningen, får löpande den information, uppföljning och återrapportering som är nödvändig.

Trafikkontoret är en växande, föränderlig och dynamisk organisation, vilket innebär att du kontinuerligt prövar om förvaltningen är ändamålsenligt organiserad, då den har ett uppdrag som innefattar många olika typer av arbetsområden och storlek på projekt och verksamheter. Trafikkontoret arbetar med daglig drift av staden men också med långsiktig planering och stadsutveckling. Uppdraget ställer höga krav på lyhördhet och dialog med såväl boende, besökare och verksamma, näringsliv, som med politiken, medarbetarna och de fackliga organisationerna.

Du leder och styr affärsmässigt och professionellt för att uppnå ökat värde för staden. Som förvaltningsdirektör ska du ha förmågan att leda utifrån Göteborg Stads värdegrund och förhållningssätt där kulturen bygger på tillit, förtroende och en god arbetsmiljö. Som ledare ska du skapa engagemang, arbetsglädje och stolthet och förutsättningar för medarbetare och chefer att växa och bidra till verksamhetens resultat och utveckling. Genom kultur och struktur skapa systematik och förutsättningar för god kommunikation och dialog inom organisationen och med kunder och samarbetsparter. Aktivt söka andras synpunkter och vara mottaglig för dem. Vara en del av grunden för en god arbetsmiljö och skapa en stark teamkänsla genom att vara lyhörd, visa respekt, hänsyn och omtanke. Se möjlighet till förändring, utveckling och nya lösningar, samt kunna identifiera strategiska förbättringsområden. Skapa förutsättningarna för nya idéer och förslag att utvecklas.

FÖRVÄNTNINGAR
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av att leda organisationer på en övergripande nivå med gott resultat. Du har också förmåga att leda och styra i komplexitet och förändring. Det är en fördel med erfarenhet från samhällsbyggnad, stadsbyggnad/planering, infrastruktur samt trafikplanering. Det är också en fördel att förstå politik och en politiskt styrd organisation. Du har en akademisk examen inom relevant område.
Som ledare driver du långsiktigt utvecklingsarbete och håller i och implementerar strategier. Du leder och styr affärsmässigt och professionellt inom den egna verksamheten, och i samarbete med stadens andra förvaltningar som är involverade i stadsutvecklingsprocessen. Förutom att leda den egna organisationen i dess uppdrag och mål har förvaltningen med dig som förvaltningschef också ett Staden övergripande ansvar att vara en aktiv del i. Vilket innebär att samverka och samarbeta med övriga förvaltningar och bolag inom staden, för medborgarnas och stadens bästa. Som ledare skapar du engagemang, glädje och god förvaltningskultur med medarbetarna i centrum. Du är en tydlig och kommunikativ ledare som representerar organisationen på ett förtroendeingivande sätt.

Det är en fördel om du har kunskap om Göteborgs Stads olika verksamheter inom förvaltningar och bolag och vilka kanaler och kontaktytor i staden som kan användas för att få genomslag.
Då mycket av förvaltningens arbeten utförs av eller i samarbete med externa parter är det av vikt att du har förmågan att kunna förstå, kommunicera och samarbeta med både kommunala, regionala, statliga förvaltningar och bolag, samt med privata företag.

ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning, avtal för förvaltnings- och bolagschefer i Göteborgs Stad
Tillträde efter överenskommelse

INTRESSEANMÄLAN
Formell ansökan till tjänsten registrerar du via http://www.offentligajobb.se senast den 20 januari 2020. Vid denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE. Om du vill göra en förutsättningslös intresseanmälan kan du göra detta via SOURCE hemsida http://www.source-executive.se. Frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsulterna Karin Rudhag 0704-140010, karin.rudhag@source-executive.se eller Solaleh Khorramshahi 0703-603889, solaleh.khorramshahi@source-executive.se