Göteborgs Stadshus svarar för ägarstyrningen av samtliga kommunala bolag i Göteborgs stad sedan 2014. Bolagen är strukturerade i sju underkoncerner, tre regionala bolag, två interna bolag samt Boplats. Verksamheten leds av vd, ett tiotal medarbetare samt en politiskt tillsatt styrelse där flertalet ledamöter även ingår i kommunstyrelsen. Till koncernbolaget räknas också Göteborgs Stads filial i Bryssel med fyra medarbetare. Totalt arbetar omkring 6 500 personer i stadens bolag.
Stadshus uppdrag är att stärka och effektivisera den politiska styrningen av bolagen och genom ägarstyrning stödja och stärka bolagen i deras uppdrag. Tillsammans ska vi utveckla koncernens förmåga att leverera nytta för Göteborg och dess invånare och medverka till utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle.
Göteborgs kommunfullmäktige fattade under hösten beslut om att Göteborgs Stads stadsdirektör tillika ska vara vd för Göteborgs Stadshus AB. Som en följd fattade styrelsen för Stadshus beslut om att inrätta en tjänst som vice vd.

 

vice VD Göteborg Stadshus AB

Ansvar och uppgifter
Uppdraget som vice vd bygger på ett nära och prestigelöst samarbete med vd för Göteborgs Stadshus, tillika stadsdirektör, som har det strategiskt övergripande och yttersta ansvaret för verksamheten. Då tjänsten är ny kan innehåll och uppdrag komma att anpassas över tid. Arbetsfördelningen mellan vd och vice vd är baserad på en grundläggande rollfördelning som tillåts vara/är situationsanpassad. Vice vd rapporterar till vd.

Uppdraget är brett och omfattar såväl strategiskt långsiktigt arbete utifrån ett koncernperspektiv som bolagets inre operativa arbetsuppgifter. Ett nära samarbete med vd och bolagets medarbetare, samt med stadsledningskontoret, är en förutsättning för att verka i rollen och vara länken mellan bolagssektorn och övrig verksamhet i Göteborgs Stad.

Tillsammans med vd och bolagets medarbetare ansvarar du som vice vd för att utveckla bolagets förmåga att på kommunfullmäktiges uppdrag agera ägare av bolagskoncernen och bidra till en hållbar samhällsnytta för Göteborgs Stad. I nära samarbete med vd har du ett samordnande ansvar för Göteborgs Stadshus uppdrag och leveranser. I verksamheten arbetar du tillsammans med bolagets medarbetare som i hög grad självständigt ansvarar för sina uppdrag.

Som vice vd ansvarar du tillsammans med vd för att utveckla den aktiva ägarstyrningen och Stadshuskoncernen samt Göteborgs Stadshus roll som moderbolag. I uppdraget leder du det operativa arbetet innebärande att:
• Genomföra uppdrag från Göteborgs Stadshus styrelse, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
• Utveckla Göteborgs Stadshus processer för ägarstyrning, stöd till bolagen samt möjliggörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
• Utveckla processerna för ärendeberedning samt uppföljning och rapportering.
• Förbereda t ex styrelsemöten, presidiemöten och koncernfackligt råd

På uppdrag av vd fullgör du följande uppgifter:
• Driver, utvecklar och samordnar bolagets verksamhetsprocesser.
• Driver och handlägger ärenden, uppdrag, projekt och utredningar.
• Samordnar underlag och förslag till budget, uppföljningsrapporter, årsredovisning samt övrig rapportering.
• Driver och utvecklar samarbete med stadsledningskontoret samt stadens övriga bolag och förvaltningar.
• Säkerställer administrativa och legala frågor, exempelvis rörande styrelsens arbetsordning, lagstiftning, styrande dokument samt internkontroll och arkivfrågor.
• Säkerställer bolagets kompetensförsörjning samt leder och utvecklar bolagets medarbetare i det operativa arbetet.
• Säkerställer uppföljning och rapportering av bolagets ekonomiska förutsättningar

Vid behov representerar vice vd Göteborgs Stadshus, Stadshuskoncernen och Göteborgs Stad i stadens verksamhetsfrågor och i externa kontakter regionalt, nationellt och internationellt. Vice vd kan också få uppdrag att företräda verksamheten i media. I rollen ingår även att representera i styrgrupper och andra forum som vd delegerar. Vice vd deltar vid behov i stadslednings-kontorets ledningsgrupp och ingår i stadsdirektörens ledningsmöten för Göteborg Stads förvaltnings- och bolagschefer.

Kvalifikationer och egenskaper
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av strategiskt ledningsarbete med gott resultat, gärna i en större organisation. Meriterande är flerårig erfarenhet från ledande roll i politiskt styrd organisation samt erfarenhet från verksamhet i bolagsform. Du har relevant akademisk examen. Uppdraget ställer höga krav på helhetssyn och kunskap om Göteborgs stad och dess kommunala bolag. Du uppfyller Göteborgs Stads ledarkriterier; förmåga att påverka andra, lyhördhet, social säkerhet, förändringsorientering, mål- och resultatorientering, analytisk förmåga samt helhetssyn.

Rollen som vice vd kräver att du har förmåga att klokt navigera i en komplex politisk och affärsmässig miljö. Du är ambitiös och fokuserad på att åstadkomma resultat samt påvisa nytta. Du förmår agera och verka professionellt även med ovissa förutsättningar och du kan leda förändringsarbete. Som person kan du genom kunskap och god dialog inge förtroende och skapa långsiktigt goda relationer i alla dina kontaktytor. Du kan på ett konstruktivt sätt hantera olikheter och konflikter och du bidrar till att finna lösningar. Du ser samarbete som en viktig faktor för framgång och din person kännetecknas av prestigelöshet och öppenhet.

Som vice vd utgör du ett starkt stöd till vd i uppdraget att driva verksamheten samt leda, utveckla och skapa förutsättningar för bolagets medarbetare. Du delar självklart Göteborgs Stads förhållningssätt och Stadshus vägledande principer för tillitsbaserad styrning. Du är en lagspelare som tillsammans med vd och bolagets medarbetare har förmåga att verka för utveckling och god arbetsmiljö som syftar till en hållbar och attraktiv verksamhet i Stadshuskoncernen och Göteborgs Stad.

Göteborgs Stad och Göteborgs Stadshus är måna om att attrahera alla människor med rätt kompetens och likabehandling, mångfald och jämställdhet som viktiga framgångsfaktorer.

Tjänsten avser en tillsvidareanställning med omfattning heltid.

Intresseanmälan
Formell ansökan till tjänsten registrera du via http://www.offentligajobb.se senast 13 januari 2019. Vid denna rekrytering samarbetar vi med Source. Vill du göra en förutsättningslös intresseanmälan kan du göra detta via SOURCE hemsida http://www.source-hr.se/lediga-tjä;nster. Frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Karin Rudhag 0704–140010, karin.rudhag@source-executive.se