Göteborg planerar för att växa. För att kunna välkomna fler invånare, besökare och verksamheter i en tätare stad på ett hållbart sätt behöver trafiksystemet förändras. Ett konsekvent genomförande av trafikstrategin bidrar till mer attraktiva stadsmiljöer, enklare vardagsliv, mindre miljöpåverkan, förbättrad folkhälsa och högre ekonomisk aktivitet i Göteborg. Tillsammans med övriga förvaltningar och bolag i Göteborgs stad arbetar vi för att Göteborg ska fortsätta utvecklas till en stad för alla.

 

Förvaltningsdirektör Trafikkontoret

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Trafiknämndens och trafikkontorets uppdrag är att tillgodose medborgarnas och näringslivets transportbehov, förbättra trafiksäkerheten och minska trafikens miljöstörningar till en acceptabel nivå för både människor och natur. Nämnden har också till uppgift att ombesörja kommunens färdtjänst och riksfärdtjänst samt att i förekommande fall samordna samhällsbetalda resor. Förvaltningens ansvar är att i god dialog verkställa de beslut som nämnden och kommunfullmäktige fattar, samt ansvara för att trafiknämnden och övriga nämnder får den information, uppföljning och återrapportering som är nödvändig
Uppdraget ska utföras med en helhetssyn och i nära samarbete med statliga, regionala och kommunala aktörer samt övriga intressenter. I ansvaret ingår också utbyggnad och underhåll av stadens vägar, gator, cykel- och spårvägsnät.

Göteborg är mitt uppe i ett stort stadsutvecklingssprång. Vår stad växer varje år och har ambitioner att fortsätta växa som regionens kärna. Trafikkontoret har en central roll i utvecklingen av staden, men också att förvalta den befintliga staden. Idag är vi ca 420 medarbetare som planerar, bygger, förvaltar och utvecklar stadens infrastruktur, gator och offentliga rum till största möjliga nytta för stadens boende, besökare och verksamma. Totalt omsätter verksamheten årligen drygt 2 miljarder kronor i investeringsprojekt samt drygt 3 miljarder kronor i den löpande verksamheten.

UPPDRAGET
Trafikkontoret är en växande, föränderlig och dynamisk organisation, vilket innebär att kontinuerligt pröva om förvaltningen är ändamålsenligt organiserad, då den har ett uppdrag som innefattar många olika typer av arbetsområden och storlek på projekt och verksamheter. Kontoret behöver arbeta med långsiktig planering likaväl som med akuta ärenden, vilket ställer höga krav på lyhördhet mot medborgarna, politiken, medarbetarna och de fackliga organisationerna.

Som förvaltningsdirektör söker du aktivt andras synpunkter och är också mottaglig för dem. Du förväntas också vara en del av grunden för en god arbetsmiljö och du skapar en stark teamkänsla genom att vara lyhörd, visa respekt, hänsyn och omtanke. Du ser också möjligheter till förändring, utveckling och nya lösningar, samt identifierar strategiska förbättringsområden. Tillsammans med medarbetarna på trafikkontoret skapar du förutsättningarna för nya idéer och förslag att utvecklas.
Förutom att leda den egna organisationen i dess uppdrag och mål har förvaltningen också ett staden övergripande ansvar att vara en aktiv del i. Vilket innebär att samverka och samarbeta med övriga förvaltningar och bolag inom staden, för medborgarnas och stadens bästa.
Då mycket av förvaltningens arbeten utförs av eller i samarbete med externa parter är det av vikt att kunna förstå, kommunicera och samarbeta med både kommunala, regionala, statliga förvaltningar och bolag, samt med privata företag.

FÖRVÄNTNINGAR
Vi söker dig som har dokumenterat god erfarenhet av att leda och styra en större organisation, med flera chefsnivåer, i ständig utveckling på strategisk nivå. Det är en fördel att förstå politik och att ha arbetat i en politiskt styrd organisation. Du har akademisk examen inom relevant område.
Som ledare driver du långsiktigt utvecklingsarbete och håller i och implementerar strategier. Du har god strategisk förmåga genom att arbeta med tydliga målsättningar både på kort och lång sikt. Du har helhetssyn och ett brett perspektiv, samt god analytisk förmåga. Du förväntas också ha god överblick över det egna ansvarsområdet samtidigt som du har ett starkt samhällsintresse. Du förstår den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang och visar intresse för och driver frågor mellan verksamhetsområden och organisatoriska delar för att skapa mervärde för staden. Du leder och styr affärsmässigt och professionellt inom den egna verksamheten, och i samarbete med externa partners för att uppnå ökat värde för staden.

Som ledare skapar du engagemang, glädje och stolthet och förutsättningar för den kompetenta personalen att växa och delta i utvecklingen av förvaltningens arbete. Förvaltningen växer och utvecklas vilket innebär att kontinuerligt pröva om förvaltningen är ändamålsenligt organiserad, utan att organisera om i onödan. Du har förmågan att lyfta dina medarbetare, skapa ett varmt, professionellt och tillitsbyggande klimat i organisationen. Du kan också balansera arbete och fritid på ett hälsosamt vis, både för medarbetarna och dig själv.

Det är en fördel att ha kunskap om Göteborgs Stads olika verksamheter inom förvaltningar och bolag och vilka kanaler och kontaktytor i staden som kan användas för att få genomslag.

ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning, avtal för förvaltnings- och bolagschefer i Göteborgs Stad
Tillträde efter överenskommelse

INTRESSEANMÄLAN
Formell ansökan till tjänsten registrerar du via http://www.offentligajobb.se senast den 25 november 2019. Vid denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE. Om du vill göra en förutsättningslös intresseanmälan kan du göra detta via SOURCE hemsida http://www.source-executive.se. Frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsulterna Karin Rudhag 0704-140010, karin.rudhag@source-executive.se eller Solaleh Khorramshahi 0703-603889, solaleh.khorramshahi@source-executive.se