Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är en ideell förening där församlingar, pastorat och stift är medlemmar. Fullmäktige är högsta beslutande organ med 65 ledamöter och lika många ersättare. Fullmäktige har utsett styrelsen som består av 11 ledamöter. Arbetsgivarorganisationen är en del av Svenska kyrkan.

Arbetsgivarorganisationen har ett trettiotal anställda varav nio medarbetare finns placerade på olika orter i landet. Arbetsgivarenheten består av arbetsrättsjurister på kansliet i Stockholm samt de regionalt placerade rådgivarna/förhandlarna. Förhandlingschef/enhetschef rapporterar till VD och ingår i arbetsgivarorganisationens ledningsgrupp.

Arbetsgivarorganisationen förhandlar och utvecklar centrala kollektivavtal för drygt 22 000 anställda inom Svenska kyrkan med drygt 600 arbetsgivare i församlingar, pastorat och stift. Organisationen bistår med rådgivning, information, utbildning, förhandlingsstöd, biträde i domstol, verktyg och arbetsmetoder inom arbetsrätt, kollektivavtal och arbetsmiljö.

 

Biträdande förhandlingschef arbetsgivarenheten

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har kyrkomötets uppdrag att teckna kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda. Likaså företräder arbetsgivarorganisationen sina medlemmar gentemot de centrala fackliga organisationerna. Arbetsgivarorganisationen genom arbetsgivarenheten företräder sina medlemmar när det uppstår tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Ett förändrings- och utvecklingsarbete har pågått under flera år. Idag finns en god struktur för enhetens arbetsprocesser. Inom arbetsgivarenhetens huvuduppdrag sorterar sedvanliga arbetsgivarfrågor såsom förhandlingar, domstolsprocesser, arbetsrätt, arbetsmiljö, råd, stöd och hjälp. Inom enheten finns nio lokala rådgivare/förhandlare placerade ute i landet. Dessa ger stöd i arbetsgivarfrågor och tolkar avtal. Centralt i Stockholm finns idag tre arbetsrättsjurister som är specialister i arbetsrätt, varav en är chefjurist och ansvarig för rättsfrågorna inom organisationen.

Som biträdande förhandlingschef har du tillsammans med förhandlingschefen en strategisk roll och din viktigaste uppgift blir att tillsammans med denne ansvara för gällande kollektivavtal inom Svenska kyrkan. Du ansvarar tillsammans med förhandlingschefen och chefsjuristen för kvaliteten i de tjänster som arbetsgivarenheten tillhandahåller till medlemmarna. Du följer vad som händer i omvärlden och har förmågan att omsätta detta till beslut och åtgärder för Svenska kyrkan. I tjänsten ingår inget personalansvar. Din närmsta chef är förhandlingschefen.

Inom ramen för din tjänst kommer du också ansvara för GDPR frågor och det ärendehanteringssystem som organisationen använder. Du kommer även att planera gemensamma konferenser som samrådskonferenser, ordförandeträffar, kyrkoherdeträffar, ingå i de nätverk som berör förhandling och kollektivavtal med mera.

Uppdrag
Ansvara för, utveckla och genomföra centrala kollektivavtalsförhandlingar för ca tiotal kollektivavtal som idag tecknats för anställda inom Svenska kyrkan.
• Ge rådgivning och tolkningar främst angående kollektivavtalsfrågor och förhandlingsfrågor, men även i arbetsrätt- och arbetsmiljörätt
• Hålla utbildning och ge information internt och externt inom ansvarsområdet
• Ingå i nätverk med andra organisationer och internt inom Svenska kyrkan
• Ansvara för ärendehanteringssystem
• Vara organisationens interna stöd i GDPR-frågor

Kvalifikationer
• Jur. kand./juristexamen med notariemeritering och djupgående kunskap i arbetsrätt, arbetsmiljörätt och kollektivavtal
• Längre erfarenhet av att leda kollektivavtalsförhandlingar på central nivå
• Väl meriterade erfarenheter inom förhandlingsverksamhet och arbetsrätt.
• God kommunikativ och pedagogisk förmåga för att ge information och ge hålla utbildningar
• Du har bakgrund från t ex branschorganisation, arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation, offentlig sektor, kommun/region eller annan verksamhet där samhällsnytta står i fokus
• Hög samarbetsförmåga och förmåga till samverkan och lyhördhet internt och externt
Egenskaper
• Förmåga att arbeta självständigt och kunna driva frågor inom ansvarsområdet
• Ha förmåga till eget initiativ till utveckling och förändring inom ansvarsområdet
• Integritet, mognad som person och ha ett gott omdöme
• Förmåga att knyta kontakter och ett prestigelöst förhållningssätt
• Du är en kommunikativ, stabil och tydlig person och kan skapa goda relationer internt inom organisationen och med den omvärld vi relaterar till
• Du har förståelse för komplexiteten i en medlemsorganisation och är lyhörd och diplomatisk som person

Intresseanmälan
I denna rekrytering samarbetar Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation med oss på SOURCE. Din intresseanmälan gör du nedan senast den 26 januari 2020. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Hanna Looström, 070-937 40 16, hanna.loostrom@source-executive.se eller Christine Perschon, 070-813 91 57, christine.perschon@source-executive.se