Om landskapsregeringen

Ålands landskapsregering är det självstyrda öriket Ålands regering och politiskt styrda förvaltningsorgan.

Landskapsregeringen består av den politiskt tillsatta landskapsregeringen med lantråd och ministrar samt en förvaltning bestående av regeringskansliet och ett flertal olika avdelningar.

Landskapsregeringens uppdrag

Den politiska landskapsregeringen tillsätts enligt parlamentariska principer av Ålands lagting. Regeringens uppdrag är att bereda och verkställa de frågor som tillhör självstyrelsen. Myndighetens uppdrag är att biträda den politiska regeringen i arbetet med att styra landskapet Åland och förverkliga regeringens politik. Avdelningarna handlägger regeringens ärenden inom sina olika sakområden. Landskapsförvaltningen sköter de områden som enligt självstyrelselagen ska skötas av landskapet i stället för staten.

 

Landskapsläkare

Ålands landskapsregering lediganslår ånyo en ordinarie tjänst som LANDSKAPSLÄKARE vid social- och miljöavdelningens hälso- och sjukvårdsbyrå.

Social- och miljöavdelningens verksamhetsområde är välbefinnandet hos människor, djur och miljö.
Avdelningen har till uppgift att utveckla lagstiftningen, planera, samordna, följa upp utvecklingen inom verksamhetsområdet och utöva viss tillsyn över social-, hälso- och sjukvården samt miljöhälsovården och miljövården, så att den är kvalitativt och kvantitativt ändamålsenlig med beaktande av de aktuella förhållandena och gällande bestämmelser. Avdelningen handhar den allmänna styrningen och övervakningen av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och Ålands hälso- och sjukvård.
Vid hälso- och sjukvårdsbyrån handläggs ärenden som gäller främjande av hälsa och förebyggande av sjukdomar. Förutom byråchefen (landskapsläkaren) tjänstgör en specialsakkunnig vid byrån. Byrån har även tillgång till en jurist som också handhar ärenden för socialvårdsbyrån.

Arbetet som landskapsläkare

Till tjänsteuppgifterna hör att:
- fungera som byråchef för hälso- och sjukvårdsbyrån,
- handlägga ärenden och ansvara för utvecklingsarbetet gällande hälso- och sjukvården,
- handlägga ärenden med stöd av överenskommelseförordningen om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland,
- utöva tillsyn över offentlig och privat hälso- och sjukvård i landskapet,
- verka för utvecklandet av samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialvården,
- bevaka och handlägga EU-ärenden inom ansvarsområdet,
- ansvara för hälso- och sjukvårdens beredskapsplanering,
- övergripande ansvara för förvaltningsuppgifter enligt lagstiftningen om smittsamma sjukdomar hos människor samt
- handha andra av förman anvisade uppgifter.

Behörighetskrav är i Finland legitimerad läkare.
Tillträde enligt överenskommelse. Prövotid kan komma att tillämpas.
Tjänsten är inrättad med avtalslön.

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats http://www.regeringen.ax

Arbetet börjar enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet, ordinarie

Skicka ansökan till:
Ansökningshandlingar tillsammans med löneanspråk och CV sänder du till registrator@regeringen.ax eller Ålands landskapsregering, PB 1060, AX-22111 MARIEHAMN.

Sista ansökningsdag:
17.09.2018 kl. 16:00 (finsk tid)

Kontakta
avdelningschef Bengt Michelsson, social- och miljöavdelningen, +358 18 25000 (växeln), bengt.michelsson@regeringen.ax

Hemsida
http://www.regeringen.ax